Samer i Sverige


En motion lades fram 1980 i Riksdagen om att flytta Renskötaradministrationen till Jokkmokk. : Se
1980/81:1370 av Filip Johansson m. fl. om lokalisering till Jokkmokk av den centrala rennäringsadministra­ tionen

Samernas sedvanemarker. - Betänkande av Gränsdragningskommissionen för renskötselområdet Stockholm 2006. - (SOU 2006:14)
 Kap 1-6   Kap 7-10. Kap 11-14. Karta

Sameting är central myndighet för rennäringsfrågor sedan 2007.
Lantbruksstyrelsen handlade ytterst rennäringsfrågor mellan1890-1991. Därefter överfördes frågorna till Jordbruksverket (Statens Jordbruksverk) i Jönköping. Men från och med 1 januari 2007 kom Sametinget att bli central förvaltningsmyndighet för rennäringsfrågor och överta Jordbruksverkets myndighetsuppgifter.

Renbeteslagen
Den första renbeteslagen utfärdades 1886 och reviderades 1898 och 1928. Initiativet till en modern lagstiftning togs av samerna själva via SSR (Svenska samers riksförbund) och stor roll spelade härvid professor Israel Ruong.
En utredning blev klar 1968 och man lade fram betänkandet ”Rennäringen i Sverige (SOU 1968:16. Jordbruksdepartementet). Så småningom resulterade betänkandet i en ny renbeteslag av år 1971.