”Mytisk tid” 2200-441 f kr

2200 - 1750 f kr           Xiadynatin (mytisk epok)
1750  - 1028 f kr          Shangdynastin                                 
1028  -  256 f kr           Zhou (Chou) dynastin
   441  - 441 f kr           De stridande staterna period.

© Staffan Jansson 2017