Kulturområden

IMG_2020_Fotor

Kulturområden i Kina, med befolkningskoncentrationerna mörkade. 

KINA - FOLK OCH GEOGRAFI

De koordinater som är tydligast vid en första anblick av det väldiga område som är dagens kina, är norr och söder. I norr har vi ett torrt slättland söder om Peking, ett land som bar fram de första kinesiska civilisationerna. Landet sägs påminna om det Nordamerikanska mellanvästern och här möter man ett otal byar som haft åkerbruk som främsta näring och det man odlat här är vete och hirs. I söder är det riset som dominerar och därför är landet bevattnat och odlingarna ofta i terrasser.  Men mycket av landet verkar obebott. Ja i själva verket bor sex sjundedelar av kineserna på en tredjedel av landets totala yta. Den del som är odlingsbar. Man lever förstås i floddalarna och på slätterna runt flodsystemen. 
Gränsen mellan de båda odlingszonerna kan sägas gå mitt emellan Gulafloden (Huang) och Yangzi kring den trettionde parallellen. Nederbörd, jord, temperatur och mänsklig aktivitet kontrasterar de båda områdena. 
 Vidare kan man urskilja tydliga kulturella särarter längs Yangzifloden. Här har vi Sichuanprovinsen i väster (Upper Yangzi), och de två tvillingprovinserna Hubei i norr och Hunan i söder (Middle Yangzi), samt området kring det lägre Yangzideltat. Kinas större provinser karaktäriseras av särskiljande dialekter, kokkonst, och sociokulturella traditioner. Skillnader som sägs vara grund till åtskilliga middagskonversationer. Men i grunden är provinserna förstås politiska indelningar.

KULTUROMRÅDEN I KINA
På samma sätt som man delat in Nordamerikas indianer i skilda ganska tydliga kulturområden, så underlättar studier av de kineska kulturerna med att dela in dem på ett likartat sätt; alltså man gör sin analys genom eknomiskt-geografiska likheter och olikheter. G William Skinner har så delat in Kina i makroregioner, var och en centrerande kring en flods avrinnings- och bevattningsområde. Varje region har en folkrik och produktiv kärna längs en vattenväg och en mindre folkrik och mindre produktiv periferi i bergig eller arid terräng. 

NOMADER OCH JORDBRDUKARE
Ett kompletterande sätt att se på saken är ju koordinaterna nord-syd i den meningen att i söder finns jordbrukarna (det egentliga Kina) och i norr finns nomaderna, som har spelat en oerhört viktig roll i Kinas historia och utveckling.
Till folken i norr hör förstås Mongoler och Manchuer-Tunguser.  
Kinesernas huvudproblem var alltid nord- och nordvästgränsen. Den kinesiska expansionen i söder bestod av en inkorporering av främmande folk, som lät sig assimileras i det kinesiska samhället. Nomaderna i norr var både främmande för och fascinerade av civilisationen i söder.  Men ryttarfolken var avgjort stäppens herrar. Och medan de arabiska beduinerna aldrig förmådde samla sig till någon mera betydande samnhällsbildning, skapade stäppfolken gång på gång stora imperier. 

BYN : FAMILJEN OCH SLÄKTEN