Romersk historia

- Geografisk översikt

Det förromerska Italien
Italiens stenålderskulturer ca 3000 - 1700 f kr.
- Bronsåldern
- Övergången mellan brons- och järnålder
- Etruskerna
- De grekiska kolonierna

Rom under kungatid och republik

Det äldsta Rom
- Roms grundläggning
- Kungatiden

Den tidiga republiken
- Republikens äldsta tid
- Patricier och plebejer
- Lagarna upptecknas
- Centurieförsamlingen
- Tribusförsamlingen
- De republikanska ämbetena
- Gallerkatastrofen
- Latinarna besegras
- Erövringen av Mellanitalien
- Erövringen av Syditalien
- Rom och Karthago
- Första puniska kriget

Högrepubliken
- Erövringar i norr och nordöst
- Senastyrets tid
- Karthagerna i Spanien
- Andra puniska krigets inledningsskede: Från Ebro till Cannae.
- Romerska framgångar
- Avgörandet i Afrika
- Andra puniska krigets följder
- Krig mot Makedonien
- Seleukiderriket besegras
- Perseus av Makedonien
- Grekland blir en romersk provins
- Rom helleniseras
- Tredje puniska kriget
- Attalos testamente

Senrepubliken
- Det nya ståndssamhället
- Förmögenhetsklyftor och sociala problem
- Bröderna Gracchus
- Optimates och populares
- Yttre faror
- Gaius Marius
- Bundsförvantkriget
- Mithradates VI
- Marius och Sulla
- Sullas diktatur
- Den segerrike Pompejus
- Catilinas sammansvärjning
- Första triumviratet
- Rubicon
- Caesar mot Pompejus
- Caesar segertåg
- Caesars sista levnadsår
- Andra triumviratet
- Octavianus och Augustus

Kejsartiden
- Octavianus maktställning
- Augustus och de högre stånden
- Gränskrigen under Augustus
- Augustus familj
- De julisk-claudiska kejsarna
- De flaviska kejsarna

- Gränskrig under Nero och flavierna
- Trajanus
- Hadrianus
- Antoninerna
- Severerna
- Upplösningstendenser
- Tetrarkin
- Konstantin
- Hedendom och kristendom
- Rikt delas
- Västrom
- Östrom

© Staffan Jansson 2015