Förhistorisk tid 

Greklands forntid kan med fördel delas in i sten, brons och järnålder.

Stenåldern. Timeline.

7000-3000 f kr
Den yngre stenåldern från omkring 7000 utmärks av begynnande åkerbruk och boskapsskötsel.

Mellan sten- och bronsåldern ligger ett övergångsskede (stenkopparåldern), den chalkolitiska perioden, då vapen och verktyg började tillverkas av metall men fortfarande dominerade stenen som råmaterial.

Bronsåldern 3600-1050 f kr.
 
Bronsåldern är den rikaste förhistoriska perioden i området. Den Aegeiska kulturen utvecklades ganska olika på det grekiska fastlandet (helladisk kultur , på Kykladerna (cykladisk kultur) och på Kreta (minoisk kultur).
   Befolkningsökning, nya bosättningar; oliver och vindruvor används.

Tidig bronsålder.

2700

Sjötransporter, metallbearbetning.

Bronsåldern är tidigast skönjbar på Cykladern så tidigt som kring 3500 fkr, omkring 3000 på Kreta, men först kring 2600 på fastlandet. Ett visst mått av välstånd utvecklas under den tidiga bronsålderns mellersta del.


2000 f kr Indoeuropeisk invandring - Mykene
Ner mot 2000 f kr förstörs flera av de välmående orter som växt fram på fastlandet. Det kan ha skett i samband med den första vågen av indoeuropeiska invandrare (”greker”) från norr. Bland de första var akajerna, som snart följdes av bl a joner, och eoler (aioler). Dessa greker skapade den mykenska kulturen som hade sin blomstring på 1500-talet f kr.


Unknown


1900-1700 Mellersta bronsåldern - Kreta och Knossos
Den mellersta bronsåldern är mycket olika på fastlandet och på Kreta. På fastlandet finner man en enkel bondekultur av indoeuropeiska invandrare. På Kreta däremot börjar nu en verklig högkultur karaktäriserad av stora palatsbyggen, först i Knossos och därefter i Faistos och Mallia.
Sena bronsåldern.

Skriften
Skriften har varit känd i det egeiska området. Linear A-skriften har använts för enkla dokument av bildkaraktär . Ur denna utvecklades linear-A som år 1952 tolkades av Michael Ventris.

Mykensk expansion.
Kreta var inte det enda målet för den mykenska expansionen. Krigståg (t ex avspeglat i Trojanska kriget ca 1200 f kr) och koloniseringsföreetag på Rhodos och Cypern, samt handelsförbindelser med Mellanitalien i väster och nuv Jordanien i öster gjorde den mykenska kulturen till en viktig faktor i medelhavsvärlden.

Bronsålderns slut.
På fastlandet stod den mykenska kulturen i full blomstring ännu under 1200-talet.
För fastlandet förvandlades världen till en krigisk mykensk erövringkultur. Detta skapar väldiga rikedomar i Mykene, Tiryns och andra orter i Argolis, Pylos i Messenien, Thebe och Orchomeronos i Boiotien m m. Rikast var Mykene som sannolikt var huvudort för hela Argolis. Till en början hade man handelsförbindelser med Kreta, men i mitten av 1400-talet eller 1100-talen tycks ön ha utsatts för ett formligt erövringståg: alla palatsen brändes ned och endast Knossos-palatset ryggdes upp igen.Man har satt detta i samband med med en ny indoeuropeisk invandring; dorerna, den sista och mest stridbara av de grekiska stammarna bosatte sig i de östra och södra delarna av Peloponessos. Nu verkar turbulensen i och med deras invandring bli att en del eoler bosatte sig på Mindre Asiens norra västkust (nuv Turkiet alltså), mellersta kusten befolkades av joner och den sydligaste blev dorernas. Man har kallat denna grekiska bosättning i Mindre Asien (Anatolien) vid övergången från bronsålder till järnålder för ”den första grekiska kolonisationen”.

Den geometriska tiden 900-700 f kr.
Mykensk kultur hade nått sin höga nivå genom inflytanden från högkulturerna i Främre Orienten, bl a via Kreta. Med dorernas invandring isolerades Hellas, det centrala grekiska området och världen blir för grekerna atomiserad. Även internt upphörde mycket av handel och kontakter. Varje och varje dal levde sitt eget liv. Den mykenska keramiken hade sett ungefär likadan ut överallt. Den geometriska stilen på keramik som gett perioden dess namn varierar från dal till dal, från ö till ö.

Stadsstaternas uppkomst.
Under den geometriska tiden uppstår bland de nyanlända grekerna på Anatoliens västkust stadsstater, hos grekerna ”polis”, sannolikt under inflytande från Främre Orienten. Snart är handelsutbytet i gång igen i östra Medelhavet. Penningbegär, folkökningar samverkar till en ny våg av kolonisationsfärder omring 750-550. Nu börjar Greklands Arkaiska tid.