Om sommaren skönaOm sommaren sköna (Dalavägvisaren)

text: prosten Anders Walerius (1615-1663)

 Om sommaren sköna, när marken hon gläds
 vid Dala två älvarna vida
 från Tunaå strand till Gagnefmäns näs
 hur fagert att ro och att rida!
 
 Gud glädje och styrka de män, som där bo,
 Gud glädje och styrka de män, som där bo,
 vid älvom, på berg och i dalom.

 Där hörs en förnöjelig näktergalssång,
 och djuren i lunderna gånga,
 vid Åhl utmed land, på sjö och på strand
 om vårtiden leka så många.

 Gud glädje och styrka de män, som där bo,
 Gud glädje och styrka de män, som där bo,
 vid älvom, på berg och i dalom.

 Vid Leksand där möter man Siljanom,
 den sjö sig så vida utsprider
 i fyra de delar, som löpa runt om,
 men österut Rättviken vrider.

 Gud glädje och styrka de män, som där bo,
 Gud glädje och styrka de män, som där bo,
 vid älvom, på berg och i dalom.

 Från Venjan och Orsa till Älvenes dal
 och så över bergen till Särna,
 där älgar och renar till tusendetal
 i skogarna vistas så gärna.

 Gud glädje och styrka de män, som där bo,
 Gud glädje och styrka de män, som där bo,
 vid älvom, på berg och i dalom.

 Så äro belägne till vatten och land
 de skönaste Dalar i Svea.
 Besökte den orten helst vilken som kan,
 så får han erfara långt mera.

 Gud glädje och styrka de män, som där bo,
 Gud glädje och styrka de män, som där bo,
 vid älvom, på berg och i dalom.

www.folkwiki


1.
Om Sommaren sköna, när Marcken hon gläds,
Wid Dala-två Elfwerne wijda,
från Tuna-åå stranden, åt Gånge-mäns Nähs
Så fagert är ther tå att rijda,
Gudh glädie
tilstädje
The Män som ther boo, wid Elfwer på Berg och i daalar.

2.
Ther höres een liuflig Nächtergals-sång,
Och Diuren på Ååsen the gånga
Wijd Åhl uth med land, på Siö och på Sand
Om wåhrtijd Leka så många,
Gudh glädie
tilstädje
The Män som ther boo, wid Elfwer på Berg och i Daalar.

3.
Näst kommer man hädan till Sillianom
The Siö sig fast wijda uthsprijder,
I fyra the deelar som löpa rundt om,
Men öster uth Rettwijken Wrijder
Gudh glädie
tilstädje
The Män som ther boo, wid Elfwer på Berg och i daalar.

4.
Från Sande-Ohr, Ohre-åns-öö och Nohr-åå
The liggia ther uthe med Lande
Nampnkunnig och liuflig Hampnerne twå,
Dhen sköneste Modren å Strande,
Gudh glädie
tilstädje
The Män som ther boo, wid Elfwer på Berg och i Daalar.

5.
Ther Månen sitt Huus och Solen sin öö
och Stiernorna Himmelen prijda,
Belägne i Nord om Sidjelands-Siöö.
I Svea Nord-Rijke thet Wijda,
Gudh glädie
tillstädje
The Män som the boo, wid Elfwer på Berg och i Daalar.

6.
Från Wahne-åå-siöö till Elfwe-mäns Daal
Wijd Ire å särna och Heede,
Aff Sveriges Män mång tusende taal,
Til Krieg och fäldt sigh beredde.
Gudh glädie
tilstädje
The Män som ther boo, wid Elfwer på Berg och i Daalar.

7.
Från öster- till wester-Dala-mäns-Boo,
Thet samma nu Wandringsman skoda,
Från Lijma och Malung och Appaleboo
Til Jerna, Nåhs och så Floda,
Gudh glädie
tilstädje
The Män som ther boo, wid Elfwer på Berg och i Daalar.

8.
Guds Ande i Norden nu hwiljlar han sigh
Sidst in emoot Werldennes Enda, Thens Saligheet Gudh och så nådeligh
Än wärdes Dala-Män sända
Gudh glädie
tilstädje
The Män som ther boo, wid Elfwer på Berg och i Daalar.